Cookie Policy

This website works best using cookies. You can find out more and change your settings any time but by continuing you agree to this.

 
Council Services:

Mirëserdhët

Ne besojmë që secili duhet të ketë qasje të drejtë dhe të barabartë ndaj informatave dhe shërbimeve pa marrë parasysh:

 • Racën;
 • Gjininë;
 • Moshën;
 • Përkatësinë etnike;
 • Orientimin seksual;
 • Fenë apo besimin;
 • Kombësinë;
 • St atusin martesor; apo
 • Paaftësinë.

Si mund të ndihmojmë

Ne mund t’ju ndihmojmë nëse:

 • Nëse nuk flisni dhe/ose lexoni Anglisht;
 • Nëse jeni të verbër apo keni dëmtim vizual; apo
 • Nëse jeni të shurdhër apo keni dëmtim në të dëgjuar.

Ne ofrojmë informata në një varg gjuhësh dhe formatesh të ndryshme sipas kërkesës.

Ne mund të sigurojmë:

 • Shërbim përkthimi me shkrim dhe me gojë (përfshirë dhe gjuhën e shenjave);
 • Braille, shkrim të zmadhuar, audio kasetë dhe formate elektronike (disk/CD); dhe,
 • Aparate dëgjimi sistemesh të mbyllura apo portative, brenda godinave të këshillit.


Nuk di Anglisht, nuk ka problem
Tel: 01522 782245 Shqip
Këshillat e Linkolnshire-it kujdesen për kilentë të tyre.  Nëse doni të flisni me dikë në Shqip, ju lutem merrni numrin e mësipërm.

Did you find what you were looking for?

Please give us your name, email address and any comments you have.

Last updated: 19 June 2015

Bookmark with:

What are these?

 
 

Powered by Webstructure.NET