Cookie Policy

This website works best using cookies. You can find out more and change your settings any time but by continuing you agree to this.

 
Council Services:

Mirëserdhët

Ne besojmë që secili duhet të ketë qasje të drejtë dhe të barabartë ndaj informatave dhe shërbimeve pa marrë parasysh:

 • Racën;
 • Gjininë;
 • Moshën;
 • Përkatësinë etnike;
 • Orientimin seksual;
 • Fenë apo besimin;
 • Kombësinë;
 • St atusin martesor; apo
 • Paaftësinë.

Si mund të ndihmojmë

Ne mund t’ju ndihmojmë nëse:

 • Nëse nuk flisni dhe/ose lexoni Anglisht;
 • Nëse jeni të verbër apo keni dëmtim vizual; apo
 • Nëse jeni të shurdhër apo keni dëmtim në të dëgjuar.

Ne ofrojmë informata në një varg gjuhësh dhe formatesh të ndryshme sipas kërkesës.

Ne mund të sigurojmë:

 • Shërbim përkthimi me shkrim dhe me gojë (përfshirë dhe gjuhën e shenjave);
 • Braille, shkrim të zmadhuar, audio kasetë dhe formate elektronike (disk/CD); dhe,
 • Aparate dëgjimi sistemesh të mbyllura apo portative, brenda godinave të këshillit.


Nuk di Anglisht, nuk ka problem
Tel: 01522 782245 Shqip
Këshillat e Linkolnshire-it kujdesen për kilentë të tyre.  Nëse doni të flisni me dikë në Shqip, ju lutem merrni numrin e mësipërm.

Visit Your Lincolnshire

Information is provided grouped around your postcode. So if you want to know who your County Councillor is, or your District Councillor, or what parish you are in you will find that information here - amongst a growing list of postcode centred information.

Learn more

Did you find what you were looking for?

Please give us your name, email address and any comments you have.

Last updated: 28 October 2013

Bookmark with:

What are these?

 
 

Powered by Webstructure.NET